Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

А.Т.

Журнал номері, №: 2018. № 1

Ұсатылған дән өнімдерімен шабылған еттен функционалды тамақ өнімдерін әзірлеу

Аннотация: Соңғы жылдары көп елдерде ет өнімдерін өндіру кезінде өсімдік шикізаттары қолданылады.
Ет өнімдері құрамында, жоғары тамақ құндылығы мен функционалды технологиялық
қасиеттерімен дәнді дақылдады қолдануға мүмкіндігі өзекті болып келеді. Бұл дақылдар тамақ
талшығының көзі болып кеелді және адам ағзасының сыртқы ортадан келген қауіптен қорғанудың
көмектеседі.

Радиациадан қорғайтын қасиеттермен ет өнімдерін өндіру технологиясын әзірлеу

Аннотация: Статьяда сұрақтарға жауап беру үшін организмнің өнімдерін негізгі белдемшелердің негізі
ретінде организмнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері талқыланады. Бұл өнімнің технологиясы
мен технологиясын меңгеру, сондай-ақ шығарылатын өнімдердің шығарылуына байланысты
проблемалар туындауы мүмкін. Радиозащитных меншіктерді пайдалану өнімдерін өндіру
технологиясын жетілдіру үшін эксперименттік деректерді пайдалану туралы ұсыныстар.

Журнал номері, №: 2017. № 1

Қазақстан Республикасындағы телекоммуникация саласындағы жаңалықтарды басқару

Аннотация:
Кәсіпо рынның қызметінің тиімділігін жо ғарылатуға әсер ететін, заманауи эко но микалық әлемде басты факто рлардың бірі – инно вация. Мақалада кәсіпо рынның қызметінің тиімділігін жо ғарлатуға және инно вациялық жо баларды іске асыру үшін инно вациялық сто атегияны қалыптастыру қарастырылды.

Журнал номері, №: 2016. № 4

Телекоммуникация ұйымдарын стратегиялық басқару

Аннотация: Берілген мақалада ұйымды дамыту үшін стратегиялық мақсаттар мен тапсырмалар қарастырылды. Авто р «стратегиялық менеджмент» мағынасын ашып, со ндай-ақ кәсіпо рынның стратегиялық басқармасын әзірлеудің тео риялық негізі ұсынылды. Осының бәрі ко мпанияның қаланатын және бо лжамданушы бо лашақ жағдайына жетудің нақты негізін құрайды.

Журнал номері, №: 2015. № 3

Мектептің орта буынына көшуге оқушының бейімделуі кезеңіндегі педагогтың қызметі

Аннотация: Аталған мақалада мектептің бесінші сынып оқушыларының орта буынға көшкен кезде толқулары мен өздерін қолайсыз сезіну жағдайын анықтайтын негізгі себептер қарастырылған. Бейімделу кезеңінде тиімді өтуді ұйымдастыратын оқушылардың шығармашылық аспектілері ашылады. Процестің психологиялық-педагогикалық алып жүруіне бейімдеу жүйелі түрде өткізілуі тиіс.

Журнал номері, №: 2014. № 1

Анаэробтық ашыту үдерісін қарқындандыру әдістері

Аннотация: Мақалада биогазды қондырғының өндімділгін арттыруға алып келетін анаэробтық ашыту үдерісін қарқындандыру тәсілдері қарастырылады. Анаэробтық ашыту үдерісін қарқындандырудың микробиологиялық және конструктивті-технологиялық әдістері талданған, оның артықшылығы мен кемшіліктері көрсетілген.

1