Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Т.

Журнал номері, №: 2017. № 4

Мобильді қосымшаны әзірлеу "Bayan" операциялық жүйесі үшін Android

Аннотация: Мақалада қадір-қасиетін болып табылады мобильді қосымшалар өзекті құралы ақпарат беру.
Келтірілген статистика таралған мобильді операциялық жүйелер. Сипатталған әзірленген "мобильдік
қосымшасы Bayan". Көрсетілген артықшылықтар әзірленген қосымшалар үшін пайдаланушы.
үйінді сөздер:

Тұжырымдарды анықтау мен зерттеуге әртүрлі тәсілдер

Аннотация: Мақала ұғымдарды анықтау мен зерттеуге әртүрлі тәсілдерді талдайды. Белгілі бір
инвариантты ерекшеліктер тұрғысынан тұжырымдаманы қарастыратын лингвистикалық,
лингвокогнитивтік, лингвомәдени, психолингвистикалық тәсілдер қазіргі кезде ең таралған болып
табылады. Тұжырымдамалық зерттеулердің өзектілігі лингвистиканың жаңа бағыты –
лингвоконцептологияның пайда болуына әкелді, ол мәдени концепциялардың тілінде объективті түрде
зерттеледі. Осы бағытта бір лингвистикалық мәдениеттің тұжырымдамасын басқасымен
салыстыруға болады.

Журнал номері, №: 2017. № 3

Ашытылған сүт өнімдер технологиясында гель түзушіні пайдалану мүмкіндігін зерттеу

Аннотация: Гель түзуші азық-түліктің тығыздығын арттыруға және белгілі бір құрылымын құруға арналған тағамдық қоспалар.Сүт өнеркәсібінде гель түзушінің көмегімен ашыған сүт өнімдеріне арналған жаңа технологияларды әзірлеу бойынша органолептикалық сапа көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік беретін белсенді жұмыс жүргізілуде. Осы мақалада сүт өнеркәсібінде пайдаланылатын гель жасаушылардың ассортиментін талдауы жүргізілді.

Pell түрінің бүтін сандардағы теңдеуін шешу туралы

Аннотация: Пелл теңдеуі – екінші дәрежелі Диофант теңдеулері класы. Бұл теңдеулер математиканың
түрлі салаларында кездеседі. Осы мақалада Diophantine Pell теңдеуін қорытуды зерттеп, бүтін
коэффициенттердің полиномы түрінде шешім табамыз. Оқырманға ұсынылған теоремалар мен
дәлелдерді егжей-тегжейлі зерделеу Диофант теңдеуінің мәнін тереңірек түсінуге көмектеседі. Осы
мақаланың нәтижесі ең кіші шешімді табу болып табылады. Зерттеу Pell теңдеуін зерттеудің
қосымша көзі болып табылады.

Журнал номері, №: 2017. № 2

ЖОО оқытушыларының кәсіби күюі синдромына гендерлік аспектілерінің әсері

Аннотация: Жұмыста кәсіби жанып кетудің критерийлерін анықтау үшін әр түрлі әдістері және осы процесске жыныс әсерінің ерекшелігі қарастырылады. Осы мақалада кәсіби жанып кетуі синдромының ұшығуы гендерлік тистілігінің және жасына тәуелді болатын гипотезасы дәлелденген және нәтижелер көрсетілген.

ЕДШ сабақтарында көздері нашар көретін балаларды психологиялық шығарып салу сапалылығы

Аннотация: Мақалада емдік дене шынықтыру сабақтарында көз көрулері нашар балалардың психологиялық шығарып салу сапасы қарастырылады. Зерттеулер жүргізілді және кейбір психологиялық әдістерді қолдану нашар көретін балаларға аялауыш тәртіпте физикалық жүктемелерді орындайтындары анықталды. Балалардың жеке ерекшеліктерін, жастарын, жынысын және диагнозын есепке ала отыра авторалр физикалық көмекті ғана емес, сонымен қатар ЕДШ сабақтарында психологиялық шығарып салу мүмкіндігін қарастырып отыр. Олар баланың оқу-сауықтары қызметіне сапалы енуіне ықпал етеді.

Журнал номері, №: 2017. № 1

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша азаматтық құқықтарды қорғау тәсілдері

Аннотация: Осы жұмыста азаматтық құқықтарды қорғау тәсілдері және олардың жіктелуі зерттелген. Авторлар сондай-ақ азаматтық құқықтарды қорғаудың негізгі заңнамалық бекіту тәсілдері мәселелерін зерттеген.

Егде жастағы адамдар мәселенің әлеуметтік бейімдеу

Аннотация: Бұл мақалада ғылым үшін де өзекті мәселені қарайды және тұтас алғанда қоғамның маңызды авторлар қарт адамдар, психология, әлеуметтік бейімдеу үшін солай.
Егде жастағы егде адамдар, сондай-ақ адамдарды әлеуметтік бейімдеу мәселесі бойынша талдау жүргізілді бапта әлеуметтік-психологиялық әдебиет зерттеу әрекеті орындалды дәрежесі еңбектен кейін бейімдеу кезеңі. Зерттеу нәтижесі көрсеткіштері бойынша, бұл әлеуметтік бейімдеу, олар ұсынылған шал-кемпір дәрежесі әртүрлі сипатталады еңбектен кейін бейімделу кезең.

Қазақстан Республикасындағы телекоммуникация саласындағы жаңалықтарды басқару

Аннотация:
Кәсіпо рынның қызметінің тиімділігін жо ғарылатуға әсер ететін, заманауи эко но микалық әлемде басты факто рлардың бірі – инно вация. Мақалада кәсіпо рынның қызметінің тиімділігін жо ғарлатуға және инно вациялық жо баларды іске асыру үшін инно вациялық сто атегияны қалыптастыру қарастырылды.

Журнал номері, №: 2016. № 4

Телекоммуникация ұйымдарын стратегиялық басқару

Аннотация: Берілген мақалада ұйымды дамыту үшін стратегиялық мақсаттар мен тапсырмалар қарастырылды. Авто р «стратегиялық менеджмент» мағынасын ашып, со ндай-ақ кәсіпо рынның стратегиялық басқармасын әзірлеудің тео риялық негізі ұсынылды. Осының бәрі ко мпанияның қаланатын және бо лжамданушы бо лашақ жағдайына жетудің нақты негізін құрайды.

1 2 3 4 5 6 7