Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Гуманитарлық ғылымдар

Журнал номері, №: 2014. № 3

Публицистикалық мəтіндегі автор бейнесі

Аннотация: Берілген мақалада автор бейнесінің категориялары қазіргі публицистикалық мəтіндегі аймақтық
пресса материалында автордың өз ойын жеткізуінің түрлі тəсілдері сипатталған. авторлық «Мен»
публицистикалық мəтінінде негізгі жəне факультативтік механизмдердің қалыптасуының
құрылымына баса көңіл аударылады

Ағылшын лингвомəдениетіндегі ұлттық жəне трансұлттық прецеденттік феномендер

Аннотация: Берілген мақалада ағылшын лингвомəдениетінің құндылығын белгілейтін прецеденттік феномені
қарастырылған. Ағылшын лингвомəдениеті кеңістігінің прецеденттік феномендерін зерттеу
барысында ұлттық жəне трансұлттық прецеденттік феномендер анықталды. Антикалық
мифологияға, діндер, топонимдер, мəдени өмірге, əдеби шығармалар, басқа да өнер түрлерінің
шығармалары, тарих жəне саясатқа негізделген трансұлттық прецеденттік феномендерге баса көңіл
аударылады.

Сыбыстар орыс жəне ағылшын лингвомəдениеттеріндегі тілдік сана объектісі ретінде

Аннотация: Мақала сыбыстарды орыс жəне ағылшын лингвомəдениеттеріндегі сөйлеу жанры ретінде
зерделеу мəселелеріне арналған. Ғалым-лингвистер жəне психологтар ұсынған сыбыстар мен
өсектердің тілдік сана, теория жəне жіктелім бойынша сөйлеу жанрлары, жұмыстар зерделенді.
Зерттеу материалдары «Ходят слухи, что …» жəне «Gossip! Gossip! Gossip!» газет айдарларындағы
сыбыстар мен өсек-аяң балды. Сыбыстар жанрының ерекше параметрлері анықталды.

Əлемнің көркем суреті сияқты объективті ақиқаттықтың авторлық модельдеуінің үдерісі

Аннотация: Бұл мақалада əлемнің көркем суретінің қағидалы аспекттері сияқты объективті ақиқаттықтың
авторлық модельдеуінің үдерісінің қара.

Пəндəік - тілдік біріктірілген оқытудың теориялық негіздері

Аннотация: Осы мақалада еуропалық ғылымдармен құрастырылған пəндəік - тілдік біріктірілген оқытудың
теориялық аспектілері қарастырылды.

Журнал номері, №: 2014. № 1

Ұранның орыс, ағылшын және неміс тілдеріндегі рөлі мен маңызы

Аннотация: Мақалада ұранның пайда болу тарихы, орыс, ағылшын және неміс тілдердегі ұранның лингвистикалық құралдары зерттелген, сонымен қатар ұранды құрастыру кезіндегі тілдік бірліктердің жалпы сипаттамасы және айырмашылықтары айқындалған.

Әзірбайжан тiлiндегi дауыссыз дыбыстардың зерттелуi жайлы

Аннотация: Әзірбайжан тiл бiлімінде дауыссыз дыбыстарды зерттеу ХХ ғ. бiрiншi жарты жылдығында басталып, дауыссыз дыбыстардың статистикалық, физиологиялық-акустикалық, фонологиялық талдауына байланысты сұрақтар өз шешiмiн тапты. Осыған орай Б. Чабанзаде, Ф. Казымов, А. Демирчизаде, А. Курбанов, соның iшiнде А.Ахуновтардың зерттеулері ерекше маңызды болып табылады. Әзірбайжан тiлiндегi фонетика және фонология бойынша жұмыстарға талдау жүргізе келе, автор дауыссыздар фонетикасы мәселелері көбірек зерттелген деген қорытынды жасайды.

Уильям Теккерейдің “Ярмарка тщеславия” шығармасындағы кейiпкерлер номинациясындағы авторлық стратегия

Аннотация: Мақала У. Теккерейдiң “Ярмарка тщеславия” романындағы автордың жалқы есімдерді (антропонимдерді) қолдану стратегиясына арналған. Бұл есімдер автордың өз кейiпкерлерiне деген қарым-қатынасы ретінде қарастырылады.

Метафораның уәжділігі, сөзжасамдық тәсілмен берілу жолдары

Аннотация: Мақалада тіл біліміндегі уәжділік теориясы жайлы сөз қозғалып, метафоралардың сөзжасамдық табиғаты ғылыми тұрғыдан жан-жақты талданды.

Қазіргі саяси метафорадағы сөз мағыналарының ауысым сипаттары

Аннотация: Мақалада қазіргі қазақ тіліндегі саяси метафоралардың семантикалық ерекшеліктері талданады. Автор қазіргі қазақ тіліндегі саяси метафоралардың жасалуындағы тілдік сипаттарды бірнеше мағыналық түрлерге бөліп қарастырады.

1 2 3