Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Техникалық ғылымдар

Журнал номері, №: 2017. № 2

EAF ESP-да түтін газын тазалаудың тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу

Аннотация: Осы мақалада «ЕЭК» АҚ электр станциясында орнатылған электростатикалық шөгінділердің тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды теориялық қолдану қарастырылған. Автор 100 пайызға
40 Вестник Инновационного Евразийского университета. 2017. № 2 ISSN 1729-536X
жуық электростатикалық шөгінділердің тиімділігіне қол жеткізбеу себебін анықтады. «ЕЭК» АҚ электр станциясында орнатылған жабдықтарға электростатикалық шөгінділердің тиімділігін арттыру әдістері қарастырылған.

Журнал номері, №: 2017. № 1

Ғаламтор арқылы қазақ тілін дәріптеу үшін ақпараттық технологияларды қолдану

Аннотация: Жұмыстың мақсаты – әлеуметтік желілерде қазақ тілінің таралуына ықпал ететін ақпараттық жүйесін құру. Ғаламторда қазақ тілінің пайдаланылуына талдау жасалды. Ғаламтор жүйесінде хабарлама қалыптастыруға және жіберуге қабілетті екі тілдегі интерфейспен деректер базасы мен бағдарламасы әзірленген. Мессенджер – бағдарламалық жасақтамасын құрудың көмегімен қазақ тілінің танымалдығын арттыру әдісі ұсынылды.

Металлургия өнеркәсібі қалдықтарынан жез ұнтағын алуды зерттеу

Аннотация: Бұл мақалада мыс ұнтақтарын алу әдістeрі қарастырылған. Мысты алудың нeгізгі әдістeрі сараланды жәнe оның нeгізіндe элeктролиттік мыс өндірісінің өндeлгeн eрітінділeрінeн (қалдықтарынан) зeрттeліп отырған мeталды кeшeнді бөліп алудың мүмкіндіктeрі анықталды.

Автор: E.Р. Ажикeeв

Электрмагниттік кедергілерді басу алгоритмі

Аннотация: Мақалада электр энергетикалық жүйесінде кездесетін әр түрлі электромагниттік кедергілері, түрлі сипаттау әдістері, басу тәсілдері келтірілген, сондай-ақ жіктелуі электромагниттік кедергілер белгілері бойынша олардың көздерінің пайда болуы туралы жазылған. Көрнекі сұлбасының үш әдістері келтірілген. Талдау негізінде ұсыныстарды арттыру арқылы энергетикалық жабдықтардың сыртқы әсерге тұрақтылығы жасалған.

Журнал номері, №: 2016. № 4

Электрқозғалтқыш ақауларын диагностикалау әдістеріне шолу

Аннотация: Мақалада әр түрлі әдістерін диагностикалау, ақауларды электр жабдықтарын жиі кездесетін қазіргі уақытта, өнеркәсіп, жіктелуі келтірілген, диагностикалау әдістерін электр қозғалтқыштың ақаулықтары анықталған артықшылықтары мен кемшіліктері қолданыстағы әдістерін диагностикалау, ақауларды электр жабдықтары. Негізінде сипаттау әдістерін диагностикалау, ақауларды электр жабдығы құрастырылды салыстырмалы кесте. Талдап, салыстырма кестеге әдістерін диагностикалау, ақауларды электр анықталған ең өзекті диагностика әдісі техникалық жай-күйін электр қозғалтқыш.

6–35 кВ желілердегі кондуктивті электромагниттік бөгеуілдердің ток тұйықталу фазасының жерге әсері

Аннотация: Мақалада әсерін зерттеу резистордың бейтарапты жерге тұйықтау желісінде 6-дан 35 кВ кондуктивті электромагниттік кедергі тогы бойынша жерге математикалық моделі тұйықталуы ұсынылған.

Павлодар қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлердегі өрттерді талдау

Аннотация: Мақала Павлодар қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлердегі өрттерді талдауға арналған. Талдау 2014-2016 жылдар аралығындағы статистикалық деректер бойынша жүзеге асырылды. Ресейдегі өрттерге жасалған талдаулар мысалға келтірілді.

Функционалды қасиеттері бар жаңа сүт қышқылды өнімді жасау

Аннотация: Осы мақалада сүт қышқылды өнімдерін дайындау технологияларының жасалуы туралы сұрақтар қарастырылған, сондай-ақ ғылыми мақсатты өзекті деп санауға болады – ашытуға арналған дақылдары қосылған йогуртты өнімдерді жарату.

Автор: А.Н. Лукаш

6-110 кВ электр желілерің жұмыс сапасын жоғарлату

Аннотация: Мақалада электр желілірінің тарату сенімділігін және электрлік қауіпсіздігін жоғарлатудың негізгі бағыттары қарастырылған. Электрлік желілерін дамыту және жетілдірудің негізгі бағыттарының схемалары келтірілген.

Журнал номері, №: 2016. № 3

Пайдаланушы интерфейсін құру принциптері

Аннотация: Мақалада принциптері графикалық пайдаланушы интерфейсі. Сипатталады құру мүмкіндігі, ыңғайлы және түсінікті пайдаланушы моделін өзара іс-қимыл бағдарламалық қамтамасыз ету қажеттілігі жоқ зерделеу қандай да бір арнайы тілі. Авторлар негізге ала отырып, талдау әзірлемелер пайдаланушы интерфейсін көрсетеді проблеманы төзімділік бағдарламалық қамтамасыз ету басқа операциялық жүйелер сияқты графикалық интерфейс айтарлықтай байланысты мүмкіндіктерін ұсынатын операциялық жүйе үшін, оның құру. Мақала талдау принциптерін құру пайдаланушылық интерфейс. Талпыныс факторларды анықтау болып табылады тиімді моделін құру пайдаланушылық интерфейс.

1 2 3 4 5