Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

лингвистика

Журнал номері, №: 2017. № 4

Дискурстың ғылыми теориясы

Аннотация: Мақалада зерттеушілердің Интернетті, когнитивтік категорияларды, ауыспалы және
гипермәтіндік тұрғыдан дискурстың ішкі ерекшеліктері ретінде зерттеуге арналған лингвистикалық
теорияларды дамытудың өзектілігіне байланысты «дискурс» ұғымында әртүрлі қызығушылығы
көрсетілген.

Тұжырымдарды анықтау мен зерттеуге әртүрлі тәсілдер

Аннотация: Мақала ұғымдарды анықтау мен зерттеуге әртүрлі тәсілдерді талдайды. Белгілі бір
инвариантты ерекшеліктер тұрғысынан тұжырымдаманы қарастыратын лингвистикалық,
лингвокогнитивтік, лингвомәдени, психолингвистикалық тәсілдер қазіргі кезде ең таралған болып
табылады. Тұжырымдамалық зерттеулердің өзектілігі лингвистиканың жаңа бағыты –
лингвоконцептологияның пайда болуына әкелді, ол мәдени концепциялардың тілінде объективті түрде
зерттеледі. Осы бағытта бір лингвистикалық мәдениеттің тұжырымдамасын басқасымен
салыстыруға болады.

Журнал номері, №: 2016. № 1

Қазақ жарнама ерлер мен әйелдердің бейнесі

Аннотация: Бұл мақалада қазақ жарнама және жарнамалық мәтіндер зерттелген. Aвторлар мысалында олардың сипаттамалары суреттерді анықтауға бағытталған жарнамалық хабарларды, талдайды еліміздің мәдени ерекшелігін көрсететін, қазақ жарнама сипаттамалары көрсетеді. Жұмыстың фокус ерлер мен әйелдердің жарнамалық суреттер ерекшеліктерін сипаттайтын, гендерлік стереотиптердің баса назар аударылады.

Журнал номері, №: 2015. № 3

Есейгендіктің кезеңдеріндегі ағылшын тіліндегі әуен мен әндердің рөлі

Аннотация: Мақалада музыка және әндердің ағылшын тілі оқытуда музыка және әндердің мағынасы, сленгтердің әр түрлі тұжырымдамалардың қолданылуы қарастырылады. Әндер арқылы музыка қолдану және сленг үйрену адамның ағылшын тілі мәдиниетіне тартуы, тілді оқыту қызығушылығын арттыратын маңызды фактор болып табылады.Ғалымдар музыкалық дауыстың және көніл бөлүдің артикулляциялық аппаратымен байланысын тапты.Қысқа әндердің оқуын және орындауын дыбыстардың артикуляциясын,екпінін, айтуын есіне сақтауды көмектеседі.Әлемнің түрлі елдерінде жүргізілген сонғы зерттеулер бойынша балалар, жасөспірімдер ересектерге қарағанда шет тілін үздік меңгереді.Әндердің қолдануы және сленгтің оқуы адамды ағылшын мәдиниетіне жақындаттырады, бұл есейгендіктің кезеңдеріндегі ағылшын тілін оқытудағы қызығушылығын ұлғайтады.

«Ер Көкше», «Ер Қосай» жырларында қолданылған қару атауларының лингвомәдени сипаты

Аннотация: Аталған ғылыми мақалада «Ер Көкше», «Ер Қосай» қазақ батырлар жырларындағы әскери лексиканың ерекшеліктері, оның ішінде қару түрлері мен оның қолданылу сипаты қарастырылған. Мақалада жырларда кездесетін кесу қарулары – найза, қылыш, сүңгі, зұлпықар, семсер және ату қаруы – садақ сөздері лингвистикалық талдау әдістері негізінде сараланды. Олардың батыр бейнесін жан-жақты ашудағы мақсат-мүддесі айқындалды. Ғылыми мақалада қазақ эпосындағы батырлардың қарулану мәселелері, әскери лексика жөнінде жазған ғалымдардың кейбір зерттеу жұмыстары қарастырылды. Аталған ғылыми еңбектердегі құнды деректер мақала жазу барысында басшылыққа алынды. «Ер Көкше», «Ер Қосай» жырларында қару түрлеріне қатысты сөздердің шығу этимологиясы, лексикасы, морфологиялық құрылымы талданды. Жыр мәтіндерінде қаруға қатысты кездесетін «сүңгі», «зұлпықар», «найза», «семсер», «қылыш», «бұхаржай» архаизм сөздеріне ерекше назар аударылып, олардың қолданылуы мен жасалу тәсілі, тілдік ерекшеліктерін ашу міндеті көзделеді

Урбаландырудың этномәдениет үрдістерге тигізетін әсері

Аннотация: Мақалада урбаландырылу жағдайындағы әлеуметтік-мәдени құңдылықтар қарастырылады. Этномәдени үрдістердің даму тенденциялары сипатталады. Жұмыс барысында өткізілген лингвоәлеуметтік зерттеу негізінде этномәдени бағыттары және жеке ұлттық мәдени білім деңгейлері анықталады. Біздің ойымызша, антротопоним және басқа да жалқы есімдердің урбанонимдер жіктемесіне өтуін қарастыру өте қызық жағдай деп айтуға болады. Бұл үрдіс тарихи, қоғамдық, саясатты және мәдени түрлендіру болып табылады. Урбанонимдер жалқы есімдерге жатады, урбанонимдер мәдениаралқы коммуникацияда ең маңызды бөлігі және де шетел тілдерін оқуда да. Олакр белгілі бір тарихи дәірді сипаттап, қаланың даму тарихын қарастыруға көмек береді. Урбанонимдер зерттеудің ең негізгі лингвистикалыө және елтану ақпараттық қоры. Мақалада берілген мысалдарда қазақ, орыс, ағылшын тілдер негізінде түрлі урбанонимдердің әр түрлі уақытта қалыптасуы қарастырылды.

Журнал номері, №: 2015. № 2

Қазақстандағы шетелдіктердің коммуникативтік бейімделуін анықтау құралы ретіндегі психолингвистикалық эксперимент

Аннотация: негізінде Қазақстандағы шетелдіктердің коммуникативтік бейімделуінің дәрежесін айқындау
мәселелері қарастырылады. Эксперимент жүргізу барысы - дайындық, тәжірибені іске асыру және
алынған қорытындыларын талдау кезеңдері сипатталған. Зерттеу нәтижесінде Қазақстандағы әрбір
шетелдіктің бейімделу дәрежесі туралы қорытынды шығарылды

Урбанизацияның этномәдени үрдістерге тигізетін әсері

Аннотация: Мақалада урбанизация жағдайында дәстүрлі әлеуметтік-мәдени құңдылықтар қарастырылады,
этномәдени үрдістердің даму тенденциялары сипатталады. Жүргізілген лингвистикалық және
әлеуметтік зерттеу негізінде салт-дәстүр элементтерін сақтау ерекшеліктеріне талдау жасалады,
этномәдени бағыттар және ұлттық мәдениеттің жеке элементтерін білу деңгейі анықталады. Автор
антротопоним және басқа да жалқы есімдердің урбанонимдер – тарихи, қоғамдық, саяси және мәдени
өзгерістер жіктемесіне өтуін қарастырған. Бұл үрдіс тарихи, қоғамдық, саясатты және мәдени
түрлендіру болып табылады. Урбанонимдер жалқы есімдерге жатады, тіларалық коммуникацияда,
шетел тілдерін үйренуде және шет тілінен аударуда тірек нүктесі болып табылады. Олар белгілі бір
тарихи дәуірді сипаттап, қаланың даму тарихын қадағалауға көмектеседі, құнды лингвистикалық
және елтану ақпаратының көзі болып табылады. Қазақ, орыс, ағылшын халықтары материалында
(көшелердің атауы) әр түрлі урбанонимдердің пайда болуы мысалдар арқылы қарастырылған.

Автор: Н. Сеитова

Журнал номері, №: 2014. № 1

Ұранның орыс, ағылшын және неміс тілдеріндегі рөлі мен маңызы

Аннотация: Мақалада ұранның пайда болу тарихы, орыс, ағылшын және неміс тілдердегі ұранның лингвистикалық құралдары зерттелген, сонымен қатар ұранды құрастыру кезіндегі тілдік бірліктердің жалпы сипаттамасы және айырмашылықтары айқындалған.

Концептінің мәнді сипаттамаларын зерттеу

Аннотация: Мақала этникалық әлем суреттері – тұжырым бірлігінің басты сипатын қарастыруға арналған. Жұмыста мәдени ерекшелікпен белгіленген көп мөлшерлі лингваменталды білім «мазмұнының» аналитикалық сипаттамасы көрсетілген.

1