Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Мақалалар мұрағаты

Журнал номері, №: 2015. № 2

«Твой мир» облыстық балалар-жасөспірімдер газеті мысалында балалар мен жеткіншектерге арналған аймақтық БАҚ-тың өзгешеліктері

Аннотация: Бұл мақалада аймақтық баспасөздің теориялық және практикалық аспектілері,
жеткіншектерге арналған БАҚ-тың ерекшеліктері, баспа БАҚ атқаратын қызметтер, сонымен қатар
«Твой мир» облыстық балалар-жасөспірімдер газеті мысалында аймақтық жастар бұқаралық ақпарат
құралдарын қарқында дамыту қарастырылған.

Америка Құрама Штаттарындағы мектепке дейінгі білім берудің бағасы, қолжетімділігі және дамыту перспективалары

Аннотация: Бұл мақалада мектепке дейінгі білім берудің маңыздылығын түсіндіруге және оның баланың
қалыптасуына қалай әсер ететінін қарастыруға әрекет жасалады. Америка Құрама Штаттарының әр
түрлі аймақтарында балаларды бағып күтудің құны туралы мәліметтер келтіріледі, аз қамтылған,
кішкентай балалары бар отбасыларға мемлекет тарапынан көмек көрсету қажеттілігі көрсетіледі.

Кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметін басқаруға бейресми қатынастардың ықпалы

Аннотация: Мақалада бейресми қатынастардың туындау проблемасы, олардың кәсіпорындар мен
ұйымдардың қызметін басқаруға ықпалы қарастырылады. Бейресми қатынастар немен реттеледі,
сондай-ақ өтпелі кезеңнің қазіргі әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайларын
уақытылы бейнелейтін бейресми тәжірибелердің пайда болуы зерттелген.

Автор: Н.Б. Рудица

Кәсіптік білім беруде тұлғалық-бағдарлы оқыту технологиясын қолданудың педагогикалық шарттары

Аннотация: Бұл мақалада түрлі білім беру жүйелерінің болашақ мамандарын дайындау бойынша
агротехникалық университеттің жұмыс тәжірибесі негізінде студенттерге кәсіптік білім беруде
тұлғалық-бағдарлы оқыту технологияларын қолданудың педагогикалық шарттары қарастырылған.
Кәсіптік білім беру барысында студенттерді тұлға ретінде дамытуда оқу іс-әрекетін ұйымдастыруды
тұлғалық-бағдарлы оқыту технологиясын қолдану арқылы жүргізудің бүгінгі күн талаптарын ескере
отырып, жұмыстар жасауға әсері мол. Бұл бағытта педагогика ғылымы мен практикасына қатысты
ұлы педагогтар мен ғалымдар еңбектеріндегі идеялар мәнін талдау біздің жасаған зерттеу
жұмысымыздың бір бағыты болып табылады. Келесі маңызды бағыт ретінде білім берудің дәстүрлі
және жаңа парадигмалары талданды. Бұл жұмыстар кәсіптік білім беруді жетілдіруге оң әсер ететін
педагогикалық шарттарды анықтауға көмектеседі.

Оқытудағы ынтымақтастық – табысты сабаққа жеткізер жол

Аннотация: Мақалада мұғалімнің оқушылармен және білім алушылардың бір-бірімен серіктестігін
ұйғаратын шетел тілін табысты оқытудың әдістері мен тәсілдері қарастырылады. Автор оқу
процесінің тиімділігі мұғалімнің оқытудың түрлі нысандарын пайдаланып, ынтымақтастықты
ұйымдастыру және студенттерді белсенділендіру қабілетіне байланысты екенін атап өтеді.

Автор: И.Ф. Бород

Студент жастардың ана атануға саналы дайындығы

Аннотация: Берілген мақалада \"ана атану\" ұғымының түрлі анықтамалары, сондай-ақ адамның талаптар,
міндеттер, мінез-құлықтың әлеуметтік стандарттарының тұтас кешенін қабылдауын білдіретін
студент жастардың ана атануға дайындалуының адамгершілік-психологиялық аспектілері
қарастырылған. Мұндай дайындық студент жастардың отбасылық өмірге деген жауапкершілігін, ана
атанудың әлеуметтік абыройлығын арттыруға, студент жастардың ана атануға психологиялық
дайындығын көтеруге, терең, нақты білім алуға бағытталған. Студент жастардың ана атануға
саналы дайындығының деңгейі әйел адамның ана болуға әзірлену кезіндегі оң және теріс факторлардың
әсер етуінің жалпы нәтижесімен анықталады.

Білім беру үдерісіне құзыреттілікті қалыптастыру тәсілін енгізу

Аннотация: Мақалада оқытудың жаңа парадигмасы жағдайында құзыреттілікке баулу тәсілін қолдану
мәселесі қарастырылған. Басым назар оқытудағы құзыреттілік тәсілдеріне аударылады. Сонымен
қатар тұлғаны дамытуға бағытталған оқытудың мән-мағынасы ашылады. Ашылған тақырып
шеңберінде бірқатар теориялық зерттеулер қолданылған. Білім беру процесін әлеуметтендірудің
қажет екені туралы тезис расталады

Көптілділік білім берудің тиімділігін бағалау бойынша мониторингтік зерттеулерді ұйымдастыру

Аннотация: Бұл мақалада халықаралық тәжірибе аспектісінде көптілділік білім беруді дамыту мәселелері
қарастырылады. Еуропа елдерінде көптілділік деп түсінетіндері, көптілді білім беру нормаға айналу
үшін қандай шаралар қолданылатыны көрсетілген. Қазақстан Республикасында көптілді білім берудің
тиімділігін бағалау бойынша мониторингтік зерттеулерді ұйымдастырудың мүмкін әдістері
ұсынылған.

Ана болуға психологиялық дайындалудың өзекті мәселелері

Аннотация: Бұл мақала ана болуға психологиялық дайындалудың кейбір проблемалары туралы материалды
қамтиды. Мақалада ана болуға психологиялық дайындықты, ана болуға қажетті-уәждемелік
дайындықты, ана болуға құндылықты-мағыналық дайындықты анықтауға мүмкіндік беретін негізгі
факторлар бөлініп шығарылған

Болашақ мұғалімдерді кәсіби қызметке даярлаудың психологиялық-педагогикалық негіздері

Аннотация: Бұл мақалада болашақ мұғалімдерді кәсіптік қызметке кәсіби даярлау мәселесі қарастырылады.
Білім беру жүйесінің қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайына және артып келе жатқан роліне
көңіл бөлінген. Болашақ мұғалімді кәсіби қызметке даярлау жүйе түрінде ұсынылған, оған уәждеме,
білім және білік сияқты компоненттер кіреді. Болашақ мұғалімдерді кәсіби қызметке даярлауды
жетілдіруге қажетті қағидалар нақтыланған.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17