Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Мақалалар мұрағаты

Журнал номері, №: 2016. № 4

Насыбайдың зардаптары

Аннотация: Бұл мақалада әлсіз есірті әсері бар насывайдың зияны суреттеп айтылған. Насываймен күресу әдістері мен құралдары әсіресе жастар арасында сипатталған.

Мeктeпкe дeйінгі жacтaғы бaлaлapдың pуxaни-aдaмгepшілік тәpбиecінің пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық нeгіздepі

Аннотация: Мaқaлaдa бaлaбaқшaдaғы бaлaлapдың pуxaни-aдaмгepшілік тәpбиecінің мәceлeлepі көтepіліп, ocы бaғыттa cәбилepдің тұлғa peтіндe қaлыптacуын бeлceнді eтe түcу қaжeттілігі cөз eтілeді. Aвтop мeктeпкe дeйінгі мeкeмe мeн oтбacының өзapa қapым-қaтынacын aлғa тapтaды. Бaлaбaқшa тәpбиeшілepімeн қaтap aтa-aнaлapдың дa pуxaниятты дaмыту мaңыздылығы туpaлы ұмытпaғaны aбзaл. Aдaмгepшілік тәpбиecіндe жaқындap өнeгecінің ықпaлы зop. Coндықтaн бaлaның көз aлдындa үлгі тұтap aдaмдapдың бoлғaнынa мән бepілeді. Өйткeні көп жaғдaйдa cәбилep oтбacы мүшeлepінің
мінeз-құлқы мeн іc-әpeкeттepінің aйнacы іcпeттec. Ocығaн cәйкec oтбacы өміpіндe мaтepиaлдық ігілікпeн қaтap aдaмгepшіліктің дe eлeнгeні мaңызды бoлып oтыp.

Ойын терапия арқылы балалардың қорқыныштарын алдын алу

Аннотация: Айтылмыш мақалада психологогия-педагогикалық тәжірибесіндгі ойын терапиясының негізгі кезеңдері ұсынылды. Ойын және коррекциялық жұмыстарырының Батыс және Ресей мамандардың тәсілдері мектепке дейінгі балалармен қарастырылған. Ойын терапиясының және топтық терапияның әдістемелер мен атқаратын қызметтері көрсетілген. Қазіргі таңда, психотерапияда ойынды түрлі теоретикалық мектептерде және түрлі бағыттарда іске асырылатының тұжырымға келдік.

Электрқозғалтқыш ақауларын диагностикалау әдістеріне шолу

Аннотация: Мақалада әр түрлі әдістерін диагностикалау, ақауларды электр жабдықтарын жиі кездесетін қазіргі уақытта, өнеркәсіп, жіктелуі келтірілген, диагностикалау әдістерін электр қозғалтқыштың ақаулықтары анықталған артықшылықтары мен кемшіліктері қолданыстағы әдістерін диагностикалау, ақауларды электр жабдықтары. Негізінде сипаттау әдістерін диагностикалау, ақауларды электр жабдығы құрастырылды салыстырмалы кесте. Талдап, салыстырма кестеге әдістерін диагностикалау, ақауларды электр анықталған ең өзекті диагностика әдісі техникалық жай-күйін электр қозғалтқыш.

6–35 кВ желілердегі кондуктивті электромагниттік бөгеуілдердің ток тұйықталу фазасының жерге әсері

Аннотация: Мақалада әсерін зерттеу резистордың бейтарапты жерге тұйықтау желісінде 6-дан 35 кВ кондуктивті электромагниттік кедергі тогы бойынша жерге математикалық моделі тұйықталуы ұсынылған.

Павлодар қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлердегі өрттерді талдау

Аннотация: Мақала Павлодар қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлердегі өрттерді талдауға арналған. Талдау 2014-2016 жылдар аралығындағы статистикалық деректер бойынша жүзеге асырылды. Ресейдегі өрттерге жасалған талдаулар мысалға келтірілді.

Функционалды қасиеттері бар жаңа сүт қышқылды өнімді жасау

Аннотация: Осы мақалада сүт қышқылды өнімдерін дайындау технологияларының жасалуы туралы сұрақтар қарастырылған, сондай-ақ ғылыми мақсатты өзекті деп санауға болады – ашытуға арналған дақылдары қосылған йогуртты өнімдерді жарату.

Автор: А.Н. Лукаш

6-110 кВ электр желілерің жұмыс сапасын жоғарлату

Аннотация: Мақалада электр желілірінің тарату сенімділігін және электрлік қауіпсіздігін жоғарлатудың негізгі бағыттары қарастырылған. Электрлік желілерін дамыту және жетілдірудің негізгі бағыттарының схемалары келтірілген.

Ш. Құдайбердиевтің «Ләйлі-Мәжнүн» дастанындағы шығыс сарыны

Аннотация: Мақалада Ш. Құдайбердиевтің «Ләйлі-Мәжнүн» дастанындағы шығыс сарыны, назирагөйлік дәстүрі салыстырмалы жағынан қазақ даласының тарихи әлеуметтік тұрғысына жақындығы, Шәкәрімнің Физулидің «Ләйлі-Мәжнүн» нұсқасын таңдауы қарастырылған.

Журнал номері, №: 2016. № 3

Украина Су көлігі инновациялық дамуының қазіргі жағдайы мен өзекті мәселелер

Аннотация: Ағымдағы геосаяси жағдай негізінде баптың Украина су көлігі ағымдағы жылы жай-күйі мәселелерін-бағдарлы талдау. Қағаз осылайша мән-жайлар өз жұмысын тиімділігін арттыру, Украина Су көлігі инновациялық дамуына ықпал ішкі және сыртқы факторларды анықтау және ұйымдастыруды тырысады.