Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Мақалалар мұрағаты

Журнал номері, №: 2016. № 3

Нақты тарихаят диалектикалық қағида ретінде

Аннотация: Бұл мақалада нақты тарихаяттың табиғаты философиялық диалектикалық қағида ретінде ашылып көрсетілген.

Қазақстанның саяси элитасының қазақстандық қоғамда ынтымақтың және толеранттықтың кепіліндегі басты рөлі

Аннотация: Бұл мақалада Қазақстанның саяси элитасының қазақстандық қоғамда ынтымақтың және толеранттықтың басты рөлі қарастырылады. Қазақстанның саяси элитасы саяси пирамиданың даму жүйесінде стратификация тұрің және құрылымың бақарады.

Мектепке дейінгі жастағы балалардың коммуникативтік құзыреттілігі психологиялық-педагогикалық мәселесі ретінде

Аннотация: Баланың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу мекеменің басты міндеттеріне жатады. Мақалада мектепке дейінгі жастығы баланың коммуникативтік құзыреттілік мәселесі қарастырылады. Мектепке дейінгі жастағы баланы тәрбиеленуде педагогтің негізгі міндеті жан-жақты дамыған білімді және коммуникативтік құзыреттілікке ие тұлғаны қалыптастыру болатыны баршамызға мәлім.

Бастауыш мектептегі сараланған тестік бақылау

Аннотация: Біздің мемлекетіміздің басым бағыттарының бір білімнің дамуында болып табылады. Білім модернизациясының сапасының оның мониторингісімен айтылады. Мақалада саралап тіл табу тәлім-тәрбиеде қарастырылады, айтылмыш тіл табудың қолданысы ықтимал шарттар. Саралап тіл табудың екі негізгі өлшемі: оқыту және бәсіре оқыту. Мақалада салыстырмалы кезеңдерге кіріспенің ұсыныстары саралап айтылған. Білім сапасының тексерісінің түрлі көрінісітері салмақты және жағымсыз жақтары ұсынылған. Ең объективтісі саралап тестілік тексеріс болып табылады, мақалада оның сипаттары, игерушіліктің мүмкіндіктері ашылады.

Математика сабағында бастауыш сынып оқушыларының деформацияланған тапсырмалармен әрекетті ұйымдастыру

Аннотация: Қазіргі заманда білімі бар маңызды орын-бабында делінген. Әр мұғалім сабақтарында табысты стратегиясын жасайды. Арттыру үшін теориялық деңгейі оқытылатын материалдың және үйрету әдістеріне өзіндік жұмыс, мұғалім ұйымдастыру кезінде сабақтарында деформацияланған тапсырмаларды пайдалана алады.

Технологиясын қолдану «Step by Step» оқытуда бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыру құралы ретінде

Аннотация: Жаңарту парадигмасы мен 12 жылдық білім қалыптастырумен байланысты оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін көмектесетін тану, түсіну және дамыту, қоршаған әлем. оқу материалын білім беру сапасын арттыру мақсатында әзірленген тапсырмалар кешенінің қажеттілігін қайта құру. Аталған материал жасалып, жас ерекшеліктеріне сәйкес бастауыш сынып оқушыларының ұйымдастыруға бағытталған процестерді меңгеру жаңа тәсілдермен іс-әрекеттері оқу-танымдық қызметін қалыптастыруға ықпал етеді. Сұрақ-бабында қаралған, құзыреттілік тәсіл оқушылар білімін іске асыруға мүмкіндік береді. Ұсынылған мақалада жандандыру, оқу мотивация, өзіндік танымдық қызметі, ықпал етеді, жүйелеу және объективтілеу процестерін бақылау және бағалау, оқу) тапсырмалар қарастырылады.

5–6 жас шамасындағы балаларда балабақша жағдайында коммуникативтік дағдыларының қалыптасу үрдісінің ерекшеліктері

Аннотация: Бұл мақалада 5–6 жас шамасындағы балаларда балабақша жағдайында коммуникативтік дағдылардың қалыптасу үрдісінің ерекшеліктері қарастырылады. Автор коммуникативтік дағдылардың қалыптасуы кезінде жас шамасындағы балаларда құрдастрымен жағдайлық іскерлік қарым–қатынастағы қажеттілік пайда болатынын белгілейді. Бірлескен ойын әрекеті қарым–қатынастыстың мазмұны ретінде болады, құрдастарынан құрметтеу мен қадірлеуге деген қажеттілік туындайды. Қарым қатынас шеңберін кенейту баладан негізгісі сөйлеу тілі болып табылатын қатынас құралын толыққанды игеруды талап етеді. Баланың күрделіленген іс-әрекеті де сөйлеу тілін дамыту бірнеше бағыттарда жүреді өзге адамдармен қарым–қатыныста қолдану жетілдіріледі, сонымен қатар сөйлеу тілі психикалық үрдістердің қайта құрылуының негізі, ойлау құралы ретінде болады. Сондай–ақ, қарым–қатынысқа түсе білу өмір сүру кезінде қалыптасады эәне әлеуметтік тәжірибенің болып табылады.

Оқушы денсаулығын нығайтудағы салауатты өмір салтының ролі – адам өмірінің қалыптасуының негізі

Аннотация: Бұл мақаланың мақсаты дамның негізгі өмірінің қалыптасуы – оқушының денсаулығын нығайтудағы салауатты өмір салтының ролі туралы. Салауатты өмір салтының қалыптастырудың өзекті мәселесі бір сөзбен айтқанда, денсаулық-адамның бірден бір маңызды баға жетпес құндылықтарының бірі, сәттілік пен көп жасаудың кепілі. Заманның талабына сай, адам өмірінің жалғастығын өткенмен казірді салыстыру арқылы, баланы жастан денсаулықтың маңыздылығын, адам өміріндегі ең басты құндылық екенін, денсаулығын сақтаудың маңыздылығын түсідіре отырып тәрбиелеу керек. Әр адамның денсаулығын сақтау мақсатты бағыттауда және ұдайы жұмыста талап етіледі. Ол үшін ең қажетті бір нәрсені түсіндіру керек: Денсаулық әркімнің өзіне ғана қажет, сондықтан оны қорғау әркімнің өз қолында. Егер әрқашан денісау болу үшін, ең қажеттілерді есте сақтау, үнемі мақсатты бағытталған жағдай жасау және аз емес. Әрісті ұйымдастыруда жүйелі, жалпы мәдени біздің жұмысымызды және демалысымызды ұйымдастыруда сипаттайтын, дұрыс дене және ақыл еңбегінің сәйкестігі, дұрыс тамақтану, белсенді демалыс, толыққанды ұйқы, сонымен қатар әр ғылымды оқытуды ұйымдастыруда әртүрлі қауіпсіздіктен сақтау және кездей соқ оқиғалардан абай болу. Осылардың барлығы толығымен салауатты өмір салтының жүйесін құрайды.

Aқпaрaттық-кoммуникaтивтік технoлoгиялaрды қoлдaнудaғы 6–7 cынып oқушылaрының oқу үрдіcіндегі белcенділіктері мыcaлы тaрих caбaғындa

Аннотация: Бұл мaқaлaдa oқушының білімділік қaбілеттерін белcендіру мaқcaты aлғa қoйылғaн. Oл педaгoгикaлық теoриямен тәжірибенің дaмуындaғы зaмaнaуи кезеңіндегі бірден-бір aктуaльды мәcеле. Aвтoрдың aйтуыншa oқу-тәрбие үрдіcінде жacaлaтын іc-әрекеттер көптеген бaғыттaрғa бөліп, белcенділіктерін aрттыру, бaрлық жaғынaн белcенді бoлу, өзбетімен жұмыc іcтеу, шығaрмaшылық іcке жoл тaбу, бұл – өмірдің өз тaлaптaры. Тaпcырмaлaрды өз бетінше жұмыc іcтеуіне және ізденімпaздық қaбілеттерін дaмыту, oқушылaрдың ізденімпaздық қaбілеттерін белcенділіктерін дaмытудың жoлын іздеу, aтaлғaндaрдың бaрлығын мұғaлім жүзеге acырaды. Мaқaлaдa AКТ ны қoлдaну қaрacтырылғaн, oйлaу қaбілеттерін белcендіруге cептігін тигізеді, тaқырыпты кең көлемде және қыcқa түcінулерін, cұрaқтaрдың, мәcелердің жүргізілуін өз нұcқaлaрын ұcыну, пікір тaлacтaрғa қaтыcу. Oл білім caпacын көтеруге көмегін тигізеді, мәдениетін aрттырaды, oқушының эcтетикacын aрттырaды, еcте caқтaу, зейінін aрттырaды. Білім aлушылaрдың қaбілеттері cферacындa және әртүрлі aймaқтaғы тәжірибелік бaғыттылығы бaрлығы ocығaн бaйлaныcты. Aқпaрaттық технoлoгия, ocы ғылыми мaқaлaдa құрaлдaрды кеңірек қoлдaнылaтын үрдіc, әдіcтемелер жинaғы, oқушылaрғa әрекет ету мен қaйтaрылымы, жеке oқушылaрдың өзін-өзі бacқaруынa көмегін тигізіп, тәжірибелік әрекет ету oртacындa эмoциoнaлды oйлaуынa әрекет етіп, cұрaқтaрды меңгеруге, пікір тaлacқa түcуге, кәcіби қaлыптacтыру.

Формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей через предмет «Самопознание»

Аннотация: В данной статье рассмотриваются вапросы функционирования в школьный программе предмета «самопознания», постановка целей и задач в процессе воспитание подрастающего поколения. За основу взяты идеи духовно-нравственного воспитания учащихся.