Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Жаратылыстану ғылымдары

Журнал номері, №: 2017. № 1

Maтeматuканы oқытудa aқпapaттық–кoммунuкациялық тexнoлoгuяның ғылымu-әдiстeмeлiк нeгiзi

Аннотация: Maқaлaдa мaтeмaтuкaны oқытyдa aқпapaттық-кoммунuкaцuялық тexнoлoгuяны қoлдaну apқылы oқyшы сабаққа деген қызығушылығы, yaқытын үнeмдeйдi, пәнapaлық бaйлaныc қaлыптacaды, oқyшы өз бетімен жұмыс iстeyгe үйрeнeдi, oқyшының oйлay қaбiлeтi, қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкінділігі apтaды және де оқушының ой өрісін, дүниетанымын кеңейтуге де, ықпалы зор. Математиканы оқытуда бұл сапалы білім берудің ең басты факторы болып табылады. Осындай әдістермен жасалған теориялық талдаулар үздіксіз жыл бойында жүзеге асырылып отырса, оқушы жаттығып, өз бетінше ізденіп, жаналық ашуға, ғылыми – зерттеу жұмыстарын жасауға дайындалады.

Кейбір проблемаларды шешу үшін комбинаториканы пайдалану

Аннотация: Бұл мақала өмірлік мәселелерді комбинаторлық коэффициенттер арқылы шешудегі мүмкіндікті ашып, ықтималдықтар теориясының формулалары мен математикалық статистиканың қолдануының тәжірибелік мәнін көрсетеді. Комбинаторлық коэффициенттер арқылы, есеп шығару негізінен берыл коэффициенттерді негізгі формулалар мен оларды түрлендіру арқылы жүзеге асады.

Журнал номері, №: 2016. № 4

Кейбір иррационалдық процестер мен бірқатар бір санды екі жақты бағалау

Аннотация: Мақалада кейбір рационалды білдіру және дәлелденнетін бекітуге әкелетін, ұтымды жиындар
қаралады, сондай-ақ бір жалпы бағасы - төменнен және жоғарыдан (екі жақты бағалау) бір сандық
бірқатар қаралады. Біз бірге кесу сол жағында сомасы, содан кейін биномдық коэффициенттер
бойынша формула пайдаланылады және тәртіп шарттары жұп нөмірлі кейбір теңдеулер алғаннан
кейін, онда барлық жерде, тіпті дәрежесі тақ дәрежелі екі есе, ал жақшада шығарылғаннан кейінгі
барлық терминдер квадрат түбірін түсінікті фактор. Біз белгілі бір проблемалары мен теоремалары
шешуде дәлелдемелерді бірнеше нұсқаларын қарастыру.

Кешенді сандардың геометрияда қолданудың кейбір мысалдары

Аннотация: Бұл мақалада кешенді сандардың геометриялық мағынасына қысқаша түсініктеме мен олардың жазықтықты түрлендіру ретінде қолданудың мысалдары, есептері қарастырылған.

Журнал номері, №: 2016. № 3

Гарифитті ламинадталған заттардың мықтылық қасиеттері және полимерлі байланыстырушылардың энергетикалық сипаттары

Аннотация: Бұрышты өлшеуді қолдану арқылы бұрын гарифитті ламинадталған заттардың беріктілік қасиеттері болжау үшін көрсетілген жол. Полярлық және полярлық емес агдезияның үлгілі сұйықтармен жұмыстарының есебі көрсетілген.

Рационалдану және иррационалдануының кейбір үрдістері және бір сандық қатарды екіжақты бағалау.

Аннотация: Жұмыста кейбір бөлшекті-иррационалды өрнектер қарастырылған және оларды бөлшекті-иррационалды өрнектерге келтіретін бекітулер дәлелденеді, сондай-ақ төменнен және жоғардан (екі жақты) бір қатарлы санға жалпы баға қарастырылады.

Журнал номері, №: 2015. № 2

Интегро-дифференциалды теңдеуді шешу әдістері

Аннотация: Бұл мақала [a,b] кесіндісіндегі y(x) - ізделетін функция, K(x, t) и f(x) - белгілі функцияларымен
берілген интегро-дифференциалды теңдеуді шығарушыларға арналған. Теңдеуді шығару үшін осы
мақалада алдымен анықтамалар мен теориялар танысуға ұсынылады. Одан кейін интегро-
дифференциалды теңдеуді шешу әдістері мен бірнеше есептердің шығару жолдары қарастырылады

Бір мағыналы емес сызбамен геометриялық есептерді шығару туралы

Аннотация: Мақалада мектеп курсындағы геометрия пәні бойынша бастапқы мәліметтерге сәйкес сызбаның
бір мағыналы емес болып салынатын «тірі» сызбасы бар есепті шешудің дәстүрлі емес тәсілі
көрсетілген. Сол типтегі бірнеше есептер ұсынылып, осы есептердің әр сызбасын құруға әртүрлі
тәсілдер келтірілген және оларды шешу жолдарына қысқаша нұсқаулар берілген. Николас Жакив пен
Скотт Стекит құрастырған «The Geometer's Sketchpad» (орысша нұсқасы - «Тірі геометрия»)
бағдарламасы бойынша геометрияның бұл есептердің түсіндірілуін қолдануы мұғалімдер мен
оқушылардың қызығушылықтарын ояту қажет.

Табиғи балдың микробқа қарсы әсер етуі

Аннотация: Ұсынылып отырған мақала емдік-алдын алу қасиеттерін анықтау мақсатында грамм оң
бактерияларға табиғи балдың микробқа қарсы әсер етуі туралы өзекті мәселелер бағытында
жазылған. Бұл жағдайлар балдың негізінде сапасы жоғары дәрілік препараттар жасаудың ғылыми-
техникалық міндеттерін шешудің медициналық-әлеуметтік мәні мен маңыздылығын, сонымен қатар
балды көптеген ауруларды емдеу кезінде алдын алу және дәрілік құрал ретінде ғана емес, сондай-ақ
емдік косметикада қолдануды нұсқайды.

Журнал номері, №: 2014. № 3

Қазақстан тауларын зерттеген көрнекті неміс зерттеушілері

Аннотация: Авторлар Қазақстан жəне Ресейдің тау жүйелерін зерттеген неміс ғалымдарының қызметін
қарастырды. Жұмыста П.С. Паллас жəне Г.Мерцбахердің ғылыми өмірбаяны ұсынылған.

1 2 3